Translate

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. Κήρυγμα απο την ἑορτὴ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου


 «Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες... ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ»

Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ἑορτὴ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἔχει καθορισθεῖ ὡς εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἡ πολὺ γνωστὴ ἀλλὰ καὶ διδακτικὴ «Παραβολὴ τοῦ σπορέως». Ἡ παραβολὴ ὅπου ὁ Κύριος Ἰησοῦς παρομοιάζει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ σπόρο.
Σὰν τὸ σπόρο καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σπείρεται πλουσιοπάροχα στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.
Δὲν καρποφορεῖ ὅμως παντοῦ καὶ πάντα. Σύμφωνα μὲ τὴν παραβολή, μόνο ὁ σπόρος ὁ ὁποῖος ἔπεσε σὲ καλὴ γῆ καρποφόρησε.
Γι’ αὐτὴ τὴν καλὴ γῆ θὰ κάνουμε λόγο σήμερα. Γιὰ τὴν ψυχὴ δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος ἀκούει μὲ προσοχὴ καὶ συναίσθηση τὰ θεῖα λόγια καὶ ἀγωνίζεται νὰ τὰ ἐφαρμόσει στὴ ζωή του.
Εἶναι πάρα πολλὲς οἱ εὐκαιρίες μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ Οὐράνιος Γεωργὸς ρίχνει τὸ σπόρο τοῦ θείου λόγου στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Πολλοὶ δὲν τὸν δέχονται. Ἄλλοι ὅμως ἀντίθετα ἀπολαμβάνουν πλούσιους καρπούς, διότι ἀκοῦν μὲ προσοχὴ καὶ ἱερὴ συναίσθηση τὰ θεῖα λόγια.
Γι’ αὐτοὺς ὁ Κύριος εἶπε «οὗτοί εἰσιν οἵτινες... ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι». Ἡ λέξη «κατέχουσι» δηλώνει συνειδητὸ ἀκροατὴ ὁ ὁποῖος, ὅταν ἀκούει ἢ μελετᾶ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ συναισθάνεται ὅτι πρόκειται γιὰ θεῖα καὶ ἱερὰ λόγια καὶ ἡ συναίσθηση αὐτὴ τοῦ προκαλεῖ δέος. «Τὴν ὥρα αὐτὴ μοῦ μιλάει ὁ Θεός!», σκέπτεται. Καὶ ἡ σκέψη αὐτὴ δημιουργεῖ μέσα του ἕνα κλίμα ἱεροπρέπειας καὶ σοβαρότητας.
Αὐτὴ ἡ συναίσθηση τὸν κάνει νὰ προσεύχεται πρὶν ἀκούσει ἢ μελετήσει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ παρακαλεῖ τὸν Φωτοδότη Κύριο νὰ τὸν φωτίσει νὰ ἐννοήσει τὴ θεία διδασκαλία.
Ἡ ἴδια συναίσθηση τὸν παρακινεῖ κατὰ τὴν ὥρα τῆς θείας διδαχῆς ,νὰ ἐντείνει τὴν προσοχή του, γιὰ νὰ μὴ χάσει τίποτα ἀπὸ τὴν οὐράνια διδασκαλία.
Ἀκολουθεῖ δηλαδὴ τὴ συμβουλὴ τῶν ἁγίων Πατέρων οἱ ὁποῖοι σημειώνουν: Ὅπως πλησιάζεις μὲ εὐλάβεια νὰ κοινωνήσεις τὰ Ἄχραντα Μυστήρια προσέχοντας νὰ μὴν ἐκπέσει κάποιος θεῖος μαργαρίτης, μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο νὰ προσέχεις στὴν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου καὶ στὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὥστε νὰ μὴ σοῦ ξεφύγει κανένα ἀπὸ τὰ θεῖα νοήματά της.
Ὑπάρχει ὅμως κι ἕνα δεύτερο βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν καλλιεργημένων καὶ δεκτικῶν ψυχῶν.
Εἶναι ὁ καθημερινὸς ἀγώνας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ θείου λόγου. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τότε μόνο καρποφορεῖ, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται «ἐν ὑπομονῇ» νὰ τὸν ἐφαρμόζει στὴ ζωή του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος ἀδελφόθεος Ἰάκωβος μᾶς προτρέπει: «Γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί» (Ἰακ. α΄ 22).
Εἶναι σημαντικὸ λοιπὸν μετὰ τὴ μελέτη ἢ τὴν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐπαναφέρουμε στὴ μνήμη μας τί διαβάσαμε ἢ τί ἀκούσαμε καὶ νὰ σκεπτόμαστε πῶς αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε στὴ ζωή μας.
Ἔχουμε καὶ τώρα θέμα προσευχῆς. Ὅπως πρὶν ἀπὸ τὴ μελέτη ἢ τὴν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου προσευχόμαστε γιὰ νὰ φωτιστεῖ ὁ νοῦς μας καὶ νὰ ἐννοήσουμε τὸ βάθος τῶν θείων νοημάτων, ἔτσι καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν προσευχόμαστε στὸν Θεὸ νὰ ἐνισχύσει Ἐκεῖνος τὴ θέλησή μας στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ θελήματός του.
Καὶ εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ζητοῦμε τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, διότι ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ συναντήσουμε θλίψεις καὶ δοκιμασίες, δυσκολίες καὶ ἐμπόδια, τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ μᾶς κλονίσουν, ἂν δὲν μᾶς ἐνισχύσει Ἐκεῖνος νὰ θέσουμε ὡς γερὴ βάση καὶ στήριγμά μας τὸ θέλημά του.

«Καλὴ γῆ». Ἔτσι μᾶς θέλει ὁ Οὐράνιος Γεωργός. Νὰ ἔχουμε ψυχὲς δεκτικὲς ποὺ θὰ ἀκοῦν μὲ προσοχὴ τὰ θεῖα λόγια καὶ θὰ προσπαθοῦν νὰ τὰ ἐφαρμόζουν στὴν καθημερινὴ ζωή.  
Από τους πιο σημαντικούς σπόρους που έσπειρε ο Κ.Η.Ιησούς Χριστός κατά την παρουσία του στον κόσμο μας, ήταν ο σπόρος της αγάπης.
Έσπειρε ελπίζοντας να βρεθεί το κατάλληλο χώμα, για να καρποφορήσει η αγάπη στον κόσμο μας.
Μόνο, που 2000 χρόνια τώρα, μόνο ελάχιστα χωράφια {βλέπε ψυχές} κατάφεραν να κάνουν τον σπόρο αυτό να ανθίσει. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε καταλάβει λάθος, το μήνυμα αυτό, και τι αλλαγές μπορεί να φέρει στην ζωή μας.
Αγάπα τον πλησίον σου ,όπως αγαπάς τον εαυτό σου.!!!!!!!!!!
Αυτό μας είπε.
Και πως αδέλφια μου αγαπάμε τον εαυτό μας; Με το πρώτο λάθος που θα κάνει, του κόβουμε το κεφάλι και σταματάμε να του μιλάμε; Όχι βέβαια.Εκεί εξαντλούμε καθημερινά την σοφία και την υπομονή μας ,και βρίσκουμε χιλιάδες δικαιολογίες για να δικαιολογήσουμε το κακό που έκανε ο εαυτός μας ,και να συνεχίσουμε την πορεία μας, πιστεύοντας ότι είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι, που πάτησαν ποτέ στον πλανήτη αυτό.
Εκεί φταίει η κακιά στιγμή, οι συγκυρίες , και οι καταστάσεις.
Ποτέ εμείς, ποτέ ο εαυτός μας. Όταν όμως θέλουμε να εξετάσουμε την συμπεριφορά άλλων, προς εμάς, τότε η σοφία με την οποία κρίναμε τον εαυτό μας πάει περίπατο. Τώρα έχουμε να κρίνουμε τους άλλους. Εύκολο πράγμα. Ένοχοι. Κρεμάστε τους.
Σοφότατος λοιπόν ο Χριστός μας. Ήξερε πολύ καλά την ανθρώπινη φύση και μας ξεσκέπασε από την υποκρισία μας ,με μια μικρή πρόταση. Μας έβαλε να έρθουμε αντιμέτωποι με την αλήθεια. Αγάπα τον άλλον, όπως αγαπάς τον εαυτό σου.
Και κρίνε τον βέβαια με την ανοχή και υπομονή που κρίνεις τον εαυτό σου. Έτσι θα πλησιάσεις τον Θεό ποιο εύκολα. Έτσι θα αποκτήσουμε ψυχικό περιεχόμενο.
Ένα ψίχουλο σοφίας.
Θα μου πείτε λοιπόν κάποια αδέλφια τώρα. Δηλαδή τι μας λες παπά-Γιάννη;  
Όταν κάποιοι μας κάνουν κάποιο κακό, πως  μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με καλοσύνη, αγάπη και σοφία Θεού;
Μα δεν το λέω εγώ παιδιά μου. Ο Κύριος το είπε. Εγώ απλά προσπαθώ να το κάνω κατανοητό σε εσάς σκαλίζοντας το χωραφάκι της ψυχής σας ,παρουσιάζοντας το από κάποια άλλη οπτική γωνία, μήπως και είναι ευκολότερο να καταλάβουμε το νόημα και να φυτρώσει ο σπόρος . Ναι παιδιά μου, πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με καλοσύνη, αγάπη και σοφία Θεού.
 Όπως δηλαδή με μεγάλη ευκολία ,θα αντιμετωπίζαμε οι περισσότεροι τον εαυτό μας. Για αυτήν την αγάπη, για αυτήν την καλοσύνη ήρθε να μας διδάξει ο Ιησούς Χριστός. Για αυτήν σταυρώθηκε. Μόνο που δεν τον ακούσαμε. Δεν τον καταλάβαμε.
Και δεν εννοώ φυσικά, όταν κάποιος βλάψει το παιδί μας, να τρέξουμε και να τον αγκαλιάσουμε με αγάπη ,φωνάζοντας του σε αγαπώ σε αγαπώ σε αγαπώ. Αυτό θα ήταν το λιγότερο αλλοπρόσαλλο. Αυτό που λέω είναι να τον αντιμετωπίσουμε με αγάπη ως προς την συμπεριφορά μας. Όπως ακριβώς θα αντιμετωπίζαμε τον εαυτό μας ,αν είχε κάνει κάτι κακό. Με σοφία Θεού .

Όταν κάποιον που σε έβλαψε, τον αντιμετωπίσεις με αγάπη, μόλις του έδωσες το μεγαλύτερο χτύπημα στην συνείδηση του αλλά και το μεγαλύτερο μάθημα. Έγινες και εσύ σπορέας, και έβαλες μέσα του τον σπόρο της αγάπης.
Ο κάθε ιερέας, ο κάθε μοναχός ή κάθε μοναχή, και γενικά ο κάθε άνθρωπος του Θεού, σκοπό έχει να δυναμώνει με τα λόγια του και τις πράξεις του, το χωράφι της ψυχής του κάθε ανθρώπου, ούτως ώστε ο σπόρος της αγάπης που έσπειρε ο Κύριος μας , να βρει την ευκαιρία να φυτρώσει και να ανθίσει.
Θα αναφέρω ένα γεγονός ,από την ζωή του Αγίου Διονυσίου ,για να καταλάβουμε αδέλφια μου ,το είδος της αγάπης που μας δίδαξε ο Κ.Η. Ιησούς Χριστός, και πως εφαρμόζεται στην πράξη.
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Κάποια περίοδο ο Άγιος Διονύσιος ήταν σε ένα Μοναστήρι. Έμαθε ότι κάποιος άνθρωπος,  σκότωσε τον αδελφό του  και στεναχωρήθηκε πολύ. Σε λίγες ώρες ο δολοφόνος που δεν ήξερε την συγγένεια τους, έφτασε στο Μοναστήρι και ζήτησε από τον Άγιο προστασία και τρόπο διαφυγής. Ο Άγιος που γνώρισε τον δολοφόνο του αδελφού του, τον βοήθησε, τον έκρυψε, και του βρήκε τρόπο διαφυγής για να γλυτώσει.!!!!!!!!!!!
Για αυτήν την αγάπη αδέλφια μου σταυρώθηκε ο Χριστός.!!!!!!!!!!!!!!!
 Για αυτήν την αγάπη στέκει στον Σταυρό στις εκκλησιές μας.  Να μας θυμίζει…… Αγάπα τον πλησίον σου ,όπως τον εαυτό σου.
 Ας αναλογιστούμε λοιπόν, το νόημα όσων μας είπε ,και ας προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Να του δείχνουμε καθημερινά ότι καταλάβαμε τον λόγο της θυσίας του. Ότι δεν θυσιάστηκε  άδικα, προσπαθώντας να σώσει το ανθρώπινο γένος. Και ας πλησιάσουμε όσο το δυνατόν το μεγαλείο του. 
Να είμαστε δίκαιοι με τους άλλους, όπως θέλουμε και οι άλλοι να είναι δίκαιοι με εμάς.
Να γίνουμε καλοί Χριστιανοί. Χωρίς φανατισμό αλλά εξασκώντας καθημερινά την αγάπη σε πράξη. Για να τιμήσουμε την θυσία του Θεού μας.
2000 χρόνια ,και δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε καταλάβει, το νόημα της λέξεως αγάπη. Έχουν γραφτεί ολόκληροι τόμοι από συγγραφείς, φιλόσοφους, τεχνίτες του λόγου, και απατεώνες ,που ο κάθε ένας προσπαθεί να μας δώσει την δική του εκδοχή, για την αγάπη.
Δεν χρειάζεται όμως να ακούσουμε τι μας λένε οι Φιλόσοφοι, οι σοφοί και οι τεχνίτες του λόγου, για να μάθουμε τι είναι η αγάπη.
Την απάντηση, την ξέρουμε όλοι μας. Όλοι μας το έχουμε νοιώσει.
Όταν μοναδικό μέλημα και υπέρτατη ευχαρίστηση του καθενός ,είναι να κάνει τον άλλο ευτυχισμένο. Όταν δεν σκέφτεται πρώτα τις δικές του ανάγκες, αλλά τις ανάγκες του άλλου.
Του συντρόφου του, του φίλου του, του αδελφού του, του συνανθρώπου του.
Όλοι μας ψάχνουμε την αγάπη. Μα η αγάπη αδέλφια μου για όσους θέλουν να την βρουν, δεν είναι κάτι που αν το βρούμε, μπορούμε να κρατήσουμε για εμάς.
Όσοι ψάχνουν την αγάπη, και λένε πως δεν την βρίσκουν ,είναι γιατί έχουν το όλο θέμα μέσα στο μυαλό τους λάθος. Την θέλουν για αυτούς.
Θέλει κάποιος να γνωρίσει τι είναι αγάπη; Πολύ εύκολο. Ας πάρει μια σακούλα με τρόφιμα, και να πάει σε ένα σπίτι όπου υπάρχει μια απελπισμένη και πάμπτωχη οικογένεια.

Αφήνει τα τρόφιμα στην πόρτα , χτυπάει και φεύγει. Μην τον δουν αύριο, οι άνθρωποι αυτοί στον δρόμο και ντραπούν. Είναι μεγάλη τέχνη η ελεημοσύνη παιδιά μου.
Ας πάει λίγο παραπέρα και ας παρακολουθήσει την εξέλιξη. Η πόρτα ανοίγει, ένας απελπισμένος άνθρωπος εμφανίζεται, βλέπει τα τρόφιμα, το πρόσωπο του φωτίζεται, και στρέφεται προς τον Ουρανό. Ένα  ευχαριστώ Παναγία μου θα βγει από μέσα του.
Ας φανταστούμε τώρα τι μπορεί να συμβαίνει στον ουρανό. Το ευχαριστώ του φτωχούλη που μόλις ελεήσατε, φτάνει στην Παναγιά, και την ξαφνιάζει ευχάριστα.
Τι έκανα στον άνθρωπο αυτό, θα πει, και με ευχαριστεί. Θα κοιτάξει και θα δει το γεγονός.
Θα δει εσάς. Μια διπλή ευλογία σας περιμένει. Πρώτον για την πράξη σας ,και τον τρόπο που την κάνατε, και δεύτερον και κυριότερο, ….ακούστηκε ένα ευχαριστώ στην Παναγιά μας, επειδή εσείς κάποτε γεννηθήκατε. Τι υπέροχο συναίσθημα.
Παιδιά μου. Μόλις γνωρίσατε την αγάπη.!!!!!!!
Η αγάπη η αληθινή ,είναι για να την δίνουμε και όχι για να την κρατήσουμε.
Μόνον όποιος δίνει αγάπη  γνωρίζει την αγάπη. Και όσο δίνει ,τόσο μεγαλώνει σε ποσότητα η αγάπη μέσα του. Ένα δίνεις ,δύο παίρνεις. Έτσι πάντα υπάρχει αρκετό απόθεμα μέσα μας για να δίνουμε αγάπη.
Αυτό για εμένα είναι η αγάπη. Αυτό για εμένα δίδαξε ο Χριστός.
 Χωρίς χρώμα, συμφέροντα, διακρίσεις και υστεροβουλίες.
Όλοι μας θέλουμε να γνωρίσουμε τον Παράδεισο αδέλφια μου. Ετοιμαστείτε λοιπόν να τον γνωρίσετε αυτή την στιγμή. 
Εδώ και τώρα.
Φανταστείτε μια κοινωνία, που θα μπορούσε να κάνει πράξη αυτήν την αρχή.
Ο κάθε ένας από εμάς να ζει ,και να υπάρχει ,για να καλύπτει με την αγάπη του, τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. 
Και αυτό που δίνεις σε κάποιον άλλο, όλοι οι υπόλοιποι να σου το επιστρέφουν μυρριοπλάσιο.
Την φανταστείκατε παιδιά μου;
Μόλις είδατε……… τον Παράδεισο.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Αφήστε τον σπόρο της αγάπης, που έβαλα με την χάρη και την φώτιση του Θεού σήμερα μέσα σας ,να φυτρώσει, και  να ανθίσει. Φάτε από τον καρπό της αγάπης, που θα πιάσετε στα χέρια σας. Εξασκηθείτε στην αγάπη, και  ο Παράδεισος που ανέφερα πριν θα είναι ο τελικός σας προορισμός.
Να είστε ευλογημένοι και υγιείς, εσείς και οι οικογένειες σας.

 Πατήρ Ιωάννης

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Πως θα απομακρήνουμε τις επιρροές της μαγείας από την ζωή μαςΚαι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο.
Τον έβαλε να ζει μέσα στον Παράδεισο, κοντά του, μέσα σε απέραντη ομορφιά και γαλήνη.
Να μην έχει τίποτε για το οποίο να ανησυχεί και να φοβάται. Μια ευλογημένη και ευτυχισμένη ζωή, που ο κάθε ένας από εμάς θα ήθελε να είχε και να ζει σήμερα.
Σήμερα όμως. Που το ανθρώπινο είδος ,ύστερα από αιώνες και αιώνες ταλαιπωριών, δοκιμασιών, πόνων και απελπισίας , έμαθε την σημασία του Παραδείσου ,και ίσως ξέρει πλέον να εκτιμήσει τι είχε και τι έχασε. Και με όλες του τις σκέψεις επιθυμεί να γυρίσει ξανά εκεί από όπου ξεκίνησε. Στο Παράδεισο.
Γιατί τότε δεν μπόρεσε να εκτιμήσει. Ο Δημιουργός μας ,μας είχε χαρίσει τα πάντα.
Αλλά επειδή ήμασταν ένα νέο είδος ζωής στο σύμπαν, δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιληφτούμε και να διαχειριστούμε όλη την γνώση του σύμπαντος, όλη την γνώση του Θεού.
Και ο Θεός, μας προειδοποίησε για το καλό μας. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα, εκτός από το να δοκιμάσετε καρπό από το δέντρο της γνώσης.
Ο νέος άνθρωπος όμως ,χρησιμοποιώντας λάθος τις νέες για αυτόν ικανότητες και λειτουργίες , παράκουσε αυτήν την βασική εντολή του Θεού, με την παρέμβαση του πονηρού ,και προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στην γνώση.
Και φυσικά ……κάηκε.

Όπως θα καιγόταν ο εγκέφαλος ενός μυρμηγκιού στο οποίο αν υπήρχε τρόπος να γίνει, θα προσπαθούσαμε να βάλουμε μέσα την γνώση ,για την πυρηνική ενέργεια, για τα διαστημόπλοια, για ταξίδια στο διάστημα, και γενικά την γνώση του κόσμου μας ,όπως τον ξέρουμε και τον αντιλαμβανόμαστε εμείς.
Ο Θεός ,λοιπόν βλέποντας το νέο του δημιούργημα, με το καλημέρα της δημιουργίας του, να τον παρακούει, είχε δύο επιλογές.
Η μία ήταν να τον καταστρέψει σαν είδος απειθάρχητο και επικίνδυνο, και η άλλη ………. Να λάβει υπ’ όψιν του την μεγάλη επιθυμία του ανθρώπου για γνώση………. Και να τον στείλει στο σχολείο.
Επειδή όπως κάθε γονιός, έτσι και αυτός σαν πατέρας , αγάπησε τον άνθρωπο που είχε δημιουργήσει ……… και αποφάσισε να μην μας καταστρέψει, αλλά να μας στείλει σχολείο να μάθουμε.
Μας έφτιαξε λοιπόν στον πλανήτη αυτόν ένα υπέροχο σπίτι για να κατοικούμε, μας εφοδίασε με όλα τα σχετικά φυτά και ζώα ,αλλά και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα, για να επιβιώσουμε, μας έδωσε την ευλογία του η οποία σκόρπισε και εγκαταστάθηκε σε όλον τον πλανήτη για την προστασία μας…………… μας άφησε ελεύθερους να αποφασίζουμε και να ενεργούμε, και έφυγε.
Γνώση δεν ήθελες άνθρωπε; Πάρε όση γνώση θέλεις και μπορείς να αντέξεις. Αλλά όχι χάρισμα πλέον.
Πάρε γνώση μέσα από τις εμπειρίες που θα αποκτήσεις, αγωνιζόμενος να επιβιώσεις, και να προστατευτείς.
Να δημιουργήσεις. Δικές σου οι επιλογές ,δικές σου και οι συνέπειες.
Για όποιο αποτέλεσμα στην συμπεριφορά του ανθρώπου, ο άνθρωπος θα έχει ότι καλό ή κακό προκύψει ,από τις αποφάσεις που θα παίρνει.
Και έφυγε. Όπως είπα όμως, είχε αφήσει την ευλογία του παντού γύρω μας. Αυτός δεν θα επέμβαινε πλέον, εμείς όμως οι άνθρωποι, θα μπορούσαμε να πάρουμε από την ευλογία του , ότι επιθυμούσε η καρδιά μας.
Θα μπορούσαμε να έχουμε την προστασία του, και την αγάπη του σε κάθε στιγμή της ζωής μας, αν…………… αν ήμασταν άξιοι αυτής της ευλογίας του Θεού.
Απλά, καθημερινά λόγια, τα λόγια μου, αλλά βοηθάνε καλύτερα να αντιληφθούμε κάποια γεγονότα , και την σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού.
Το να πω σε έναν άνθρωπο ,ότι πρέπει να ζητάει την χάρη του Θεού ,για να πηγαίνει καλά η ζωή του, δεν έχω κάνει τίποτα, ούτε θα πετύχω τίποτα, αν προηγουμένως δεν του έχω εξηγήσει, τι είναι η χάρης του Θεού και πως λειτουργεί.
Βλέπεται για κάθε θαύμα που επιζητούμε από τον Θεό, είναι απαραίτητη και η δική μας συμμετοχή , με την πίστη μας στο γεγονός ,ότι το θαύμα που ζητάμε θα γίνει.
Όσο ποιο πολλή έχουμε καταλάβει την φύση ,αυτού που ζητάμε λοιπόν από τον Θεό, τόσο περισσότερο μπορούμε να πιστέψουμε, ότι θα μας συμβεί. Και τελικά να μας συμβεί.
Γιατί αν δεν πιστέψουμε ότι θα γίνει, θαύμα δεν γίνεται.
Και εδώ απαντάω και σε κάποιους συνανθρώπους μας ,που ακούω να λένε.
Μα αφού πιστεύω στον Θεό, γιατί δεν μου γίνεται το θαύμα που περιμένω;
Γιατί παιδί μου, μπορεί να πιστεύεις στον Θεό, με όποια έννοια αντιλαμβάνεσαι εσύ για το τι θα πει ,πίστη στον Θεό, αλλά σίγουρα δεν πιστεύεις με όλη σου την ψυχή και δύναμη, ότι ο Θεός θα σου δώσει αυτό που ζητάς. Παρακαλάς για ένα θαύμα με αρκετή αμφιβολία, για το αν θα το λάβεις ή όχι. Οπότε ,ξέχνα το θαύμα. Δεν θα έρθει ποτέ.
 Ο Θεός, τον κάθε άνθρωπο τον δημιουργεί κατ εικόνα και ομοίωση αυτού. Όχι σωματικά. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι ίδιοι στην εμφάνιση. Κατ ‘εικόνα και ομοίωση πνευματική, ενεργειακά ίδια ,και βγαλμένη από την ενέργεια του Θεού. Μας βάζει ένα κομμάτι του μέσα μας, αυτό που λέμε ψυχή ή πνεύμα Θεού ,το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο πάντα με τον Θεό, σε όλη την διάρκεια της ζωής μας.
Άρα μιλάμε παιδιά μου για αόρατη ενέργεια. Είναι το πνεύμα του Θεού μέσα μας, που γνωρίζει τα πάντα για τον κόσμο του Θεού, από όπου προέρχεται, που εκτός όλων των άλλων καθηκόντων του, είναι και ο μεγάλος μας διδάσκαλος ,σε έναν ρόλο που ονομάζουμε εμείς συνείδηση.
Μια ενέργεια όμως έχει πάντα δυο πόλους για να ισορροπεί. Τον αρνητικό και τον θετικό.
Και ανάλογα με τις επιρροές που μπορεί να δεχτεί θα υπερισχύσει πότε η μία και πότε η άλλη.
Ύστερα από όλη αυτήν την εισαγωγή, πάμε τώρα να μπούμε στα σχετικά με την εξήγηση της μαγείας θέματα.
Ο άνθρωπος λοιπόν είναι μια ενέργεια που μας παρουσιάζεται όμως τρισδιάστατη στα μάτια μας, και μας δυσκολεύει να το καταλάβουμε αυτό.
Είναι όμως μια ενέργεια.
Με δύο πόλους και ο άνθρωπος. Τον Θετικό και τον αρνητικό. Ποιο πολύ γνωστοί αυτοί οι πόλοι σε εμάς ,σαν καλό και κακό.
Και το πνεύμα του Θεού μέσα μας, στον ρόλο του δασκάλου, βλέπε συνείδηση, είναι αυτό που θα μας ενημερώσει πριν προβούμε σε μια σκέψη ή πράξη, αν αυτό που επιλέξαμε να κάνουμε ή κάναμε τελικά,  είναι καλό για τον κόσμο του Θεού ή όχι. Είναι καλό για την ενέργεια μας ,την ψυχή μας, ή όχι.
Από μικρά παιδιά θυμόμαστε όλοι μέσα μας ,μια φωνούλα να μας μιλάει και να μας προειδοποιεί ,για το καλό και το κακό στις επιλογές μας.
Όσοι ακούν την φωνή του καλού, και ακολουθούν αυτήν την πορεία στην ζωή τους, εξελίσσονται θετικά στην ζωή τους, είναι πάντα εναρμονισμένοι με την ευλογία του Θεού, και απολαμβάνουν την προστασία του, σε κάθε δυσκολία της ζωής τους.
Όσοι από μικροί ακολούθησαν την φωνή του κακού, λόγω αδυναμίας ή κακής διαπαιδαγώγησης, ,θα εξελιχθούν σε όργανα του διαβόλου, και θα εκτελούν σαν σκλάβοι του ,το έργο που έχει στον νου του να εκτελέσει. Την καταστροφή του ανθρώπου.
Και υπάρχει και η Τρίτη κατηγορία, στην οποία δυστυχώς είμαστε οι περισσότεροι από τους ανθρώπους. Πότε με το καλό και πότε με το κακό.
Ανάλογα με το τι μας βολεύει ,εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή.
Θέλουμε να είμαστε καλοί, αλλά οι αδυναμίες μας και τα πάθη μας, δεν μας το επιτρέπουν. Κάνουμε το κακό ,μετά φοβόμαστε την τιμωρία του Θεού για το κακό που κάναμε, θέλουμε όμως να είμαστε καλοί, οι περισσότεροι από φόβο για την τιμωρία, αρχίζουν σκέψεις ενοχής και αυτοκριτικής να μας βασανίζουν, και εν τω μεταξύ έχουμε απομακρυνθεί από την ευλογία του Θεού και από την προστασία του. Έχουμε μαγαρίσει την ενέργεια μας, και έχουμε προσβάλει το πνεύμα του Θεού μέσα μας.
Είμαστε τώρα, ότι πρέπει, για τις όποιες ορέξεις του πονηρού και των σκλάβων του. Ανυπεράσπιστοι και  αβοήθητοι σε κάθε τους σχέδιο. Ανυπεράσπιστοι και αβοήθητοι σε κάθε επίθεση από μαγεία ,που κάποιοι μπορεί να μας έκαναν ,ή από κακές αόρατες δυνάμεις.
 Οι σκέψεις μας αλληλοσυγκρούονται μέσα στο κεφάλι μας, έχουμε χάσει την ισορροπία μας, νομίζουμε ότι θα τρελαθούμε, εμφανίζονται αρρώστιες ,κακοτυχίες , αναποδιές και ένα σωρό άλλα ,που μας βασανίζουν καθημερινά.
Κλαίμε βουτηγμένοι μέσα στην απελπισία και στον φόβο. Είμαστε ………. Λέμε μαγεμένοι.
Υπάρχουν αλήθεια τα μάγια;
Υπάρχουν. Και πώς λειτουργούν; Όπως λειτουργούν οι προσευχές μας προς τον Θεό.
Κάθε λέξη που θα πει ο άνθρωπος ,και κάθε σκέψη που θα κάνει, παράγει ένα αποτέλεσμα.
Η προσευχή από μια αγνή ψυχή ,που ανήκει στην πρώτη κατηγορία που ανέφερα πριν, θα επιστρέψει αμέσως σε αυτήν ,σε μορφή ευλογίας και προστασίας από τον Θεό.
Τα λόγια από μια μαγική ευχή, από τους υπηρέτες του κακού, αν λέγονται για  κάποια ψυχή που ανήκει στην πρώτη κατηγορία, των αγνών ψυχών δηλαδή, θα εξοστρακιστούν και θα επιστρέψουν στον ίδιο που τα λέει, μαζί με κάποια καρπαζιά από το αφεντικό του, επειδή δεν τα κατάφερε, λες και ο ίδιος { το αφεντικό τους} θα μπορούσε να κάνει κακό σε μια τέτοια ψυχή, αλλά τέλος πάντων.
Τα ίδια λόγια όμως ,αν αφορούν κάποια ψυχή ανθρώπου που ανήκει στην Τρίτη κατηγορία, αυτών δηλαδή που είναι πότε καλοί και πότε κακοί στις επιλογές τους, εκεί………. Η έλλειψη ευλογίας , άρα και προστασίας από τον θεό, θα επιτρέψει να φέρουν το κακό αποτέλεσμα ,που επιθυμεί ο υπηρέτης του πονηρού, με αποτέλεσμα τα μάγια να πιάσουν, και να επηρεάσουν την ζωή και την ευτυχία του άτυχου ανθρώπου.
Θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες ,για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα παιδιά μου.
Πιστεύω όμως ότι σε γενικές γραμμές ,έστω και αν χρησιμοποίησα διαφορετική οπτική γωνία, για να παρουσιάσω το θέμα, πιστεύω ,ότι έχω βοηθήσει να καταλάβετε, πως λειτουργεί ,και πώς μας επηρεάζει η μαγεία στην ζωή μας.
Ας δούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε ,πρώτα για να απαλλαγούμε από όλα τα δυσάρεστα, που μας προκαλεί η κακία των ανθρώπων.
Σε όλους εκείνους που κατέφυγαν στις μαγικές δυνάμεις, αλλά και σε αυτούς που έπεσαν θύματα μαγικών επιρροών.
Kατ’ αρχήν να ξέρετε ότι έχω γνώση της κατάστασης. Γνωρίζω, ότι υποφέρουν. Θέλουν να ελευθερωθούν, μα δεν μπορούν. Έχει αδυνατίσει η θέλησή τους. Έχει συσκοτισθεί η σκέψη τους με αποτέλεσμα τη σύγχυση του νου. Έχει «δεθεί» η προσωπικότητά τους.
Μέσα τους υπάρχει κάποια δύναμη που δεν τους αφήνει να προχωρήσουν, ή ενέργεια τους είναι μπερδεμένη και μαγαρισμένη .Και εκεί έρχεται η ορθόδοξη πίστη να δώσει την λύση...
Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, να ελευθερωθεί κανείς από την τυραννία του διαβόλου. Χρειάζεται πίστη, δύναμη, υπομονή και επιμονή. Η Εκκλησία μας σ’ εκείνους που αγωνίζονται να απαλλαγούν από τις μαγικές επιρροές προσφέρει τους εξής τρόπους θεραπείας:
Βασική και πρωταρχική προϋπόθεση ,για την απόταξη των πονηρών και διαβολικών επιρροών είναι η μετάνοια. Με τα δάκρυα της μετανοίας, όπως με το αγιασμένο νερό του βαπτίσματος, καθαρίζεται η ψυχή και το σώμα από την αμαρτία, αποτάσσεται ο σατανάς και ξανά ενώνεται ο αμαρτωλός άνθρωπος με τον Χριστό.
   Μόνο με την μετάνοια φεύγει ο σκοτεινός διάβολος ,και επανέρχεται ο ακοίμητος φρουρός και συνοδός μας ,ο φύλακας άγγελος του Θεού.
Όσοι, λοιπόν, επηρεάζονται από το διάβολο, όσοι κατέφυγαν σε πνευματιστές και μάγους, όσοι έκαναν μάγια σε κάποιο συνάνθρωπο τους, όσοι χρησιμοποίησαν τα μαγικά ξόρκια, όσοι παρακολούθησαν μαγικές τελετές, όσοι έριχναν τα χαρτιά και τον καφέ, όσοι συμβουλεύονταν μάντεις… για να ελευθερωθούν από τα δεσμά του σατανά, όσοι φόρτωσαν τις ψυχές τους με αδικίες σε ανθρώπους, κακολόγησαν ,έκριναν κακοπροαίρετα κάποιον, όσοι σε γενικές γραμμές παιδιά μου, έχουν αμαρτήσει θα πρέπει να μετανοήσουν ειλικρινά και να ζητήσουν συγνώμη.
Να επαναφέρουν με αυτόν τον τρόπο την ενέργεια τους ,στην πρώτη κατηγορία που ανέφερα πριν.
Να εναρμονιστούν ξανά με την ευλογία του Θεού.   Χωρίς τη γνήσια μετάνοια, όλα τα άλλα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια ,δεν βοηθούν και δεν θεραπεύουν .
Για να σας βοηθήσω μέσα από αυτήν την ομιλία,  και να ευεργετηθείτε , αφού δεν υπήρχε τρόπος  να σας εξομολογήσω , θα σας ζητήσω να κάνετε το εξής που θα σας ωφελήσει πάρα πολύ.
Μόλις τελειώσει η ομιλία, ή ακόμα και το βράδυ πριν κοιμηθείτε, αρχίστε από μέσα σας, να ομολογείτε στον Θεό αλλά και στον εαυτό σας ,όλα αυτά που σας βαραίνουν την ψυχή, και μετανοήστε για αυτά. Εσείς κι ο εαυτός σας, μπροστά στον θεό. Αφού δεν θα μεσολαβεί ιερέας, δεν θα έχετε παιδιά μου καμιά δικαιολογία ,να μην αναγνωρίσετε τα λάθη σας, και να μετανιώσετε για αυτά.
Βέβαια αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Θα είναι όμως μια τίμια προσέγγιση προς τον Θεό. Που θα βοηθήσει όμως αρκετά κάτω από αυτές τις συνθήκες, την ψυχούλα σας να ελαφρώσει ,και να ευεργετηθεί .
Έχω ανεβάσει και την προσευχή του Αγίου Κυπριανού ,που διαλύει τα μάγια. Βάλτε την ,μετά την εσωτερική σας εξομολόγηση ,να ακουστεί στον χώρο σας.
 Θα δείτε πόσο καλύτερα θα αισθάνεστε μετά, από άλλες φορές που πιθανόν να την είχατε ακούσει, χωρίς όμως  προηγουμένως να είχατε καθαρίσει τον εσωτερικό σας κόσμο, με την αυτοεξομολόγηση και μεταμέλεια.
Φανταστείτε πόσο καλύτερα θα αισθανθείτε , αν τα ίδια που ομολογήσατε στον εαυτό σας, πάτε και τα πείτε σε έναν ιερέα, και λάβετε και την συγχώρηση του Θεού. Η εξομολόγηση και η Θεία κοινωνία, μπορεί να σας καθαρίσει τελείως από κάθε κακό, και από κάθε δαίμονα.
Τι πρέπει όμως να κάνουμε στην συνέχεια ,για να μην κινδυνέψουμε ξανά.
Η νηστεία και η προσευχή είναι όπλα πνευματικά, τα οποία ο ίδιος ο Κύριος συνιστά:   Με τη νηστεία εξαγνίζεται το σώμα και βοηθείται η ψυχή στην εκρίζωση των παθών.
Να τηρεί, λοιπόν, εκείνος που θέλει να απαλλαγεί από τις μαγικές δυνάμεις, τις νηστείες της Εκκλησίας.
Να προσεύχεται αδιάλειπτα για τη θεραπεία του. Να εφαρμόσει μια έκτατη τεσσαρακονθήμερη νηστεία, ειδικά αφιερωμένη στη συγκεκριμένη περίπτωσή του.   
Και επειδή ο μοντερνισμός έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας ,και οι άνθρωποι που μεγάλωσαν μακριά από την εκκλησία, εύκολα κοροϊδεύουν και αμφισβητούν αυτά που εμείς πιστεύουμε, τους φαίνετε ότι η νηστεία είναι κάτι το αχρείαστο.
Δεν μπορούν να καταλάβουν την ευεργετική της δύναμη στον άνθρωπο.
Ακόμα και ο Κ.Η.Ιησούς Χριστός και Θεός μας, νήστεψε. Λέτε να ήταν κάτι το αχρείαστο;
Ίσως αν καταλάβουμε σε τι ακριβώς χρειάζεται η νηστεία, και σε τι μας ωφελεί ,να αλλάξει η γνώμη μας για το αν είναι χρήσιμη ή όχι.
Με τις τροφές που τρώμε συγκεντρώνουμε μέσα μας τοξίνες. Αυτές κυκλοφορούν σε όλο μας το σώμα, επηρεάζοντας όλο τον οργανισμό μας ,και επέρχεται ανισορροπία στην ενέργεια μας.
Η χημεία του εγκεφάλου επηρεάζεται αρνητικά, και δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Ο ψυχισμός μας επηρεάζεται, άσχημες σκέψεις, εύκολα κάνουν την εμφάνιση τους και μας κυριεύουν ,και γενικά το σώμα και το πνεύμα μας λειτουργεί αρνητικά. Έχει χάσει την πνευματική του δύναμη.
Και έρχεται η νηστεία, και καθαρίζει ο οργανισμός από τις τοξίνες, και καθαρίζει ο εγκέφαλος από αυτές, οι σκέψεις αλλάζουν, η ψυχή μας ισορροπεί, το πνεύμα μας γαληνεύει.
Η προσευχή μας αποκτά δύναμη.
Με την νηστεία, είναι σαν να κάνουμε επανεκκίνηση και αποκαθαρισμό. Δεν είναι απλά μια απαίτηση της εκκλησίας μας . Χιλιάδες χρόνια πριν ο Ιησούς Χριστός μας, ήξερε αυτά που οι επιστήμονες ανακαλύπτουν σήμερα. Εφάρμοσε την νηστεία και τα οφέλη αυτής, και στο δικό του ανθρώπινο σώμα.
Μαζί με την νηστεία απαραίτητη είναι και η προσευχή. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη δύναμη από τη γνήσια «πεπυρωμένη» προσευχή.   Με την προσευχή ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό, φωτίζεται η διάνοια, ενισχύεται η θέληση, εκλογικεύονται οι επιθυμίες, μαστίζονται και φυγαδεύονται οι δαίμονες.
Η επίκληση του ονόματός του Ιησού Χριστού, κατακαίει τους δαίμονες. Σε εκείνους που τον επικαλούνται δεν επιτρέπει ο Κύριος την εισβολή δαιμόνων, αλλά τους διατηρεί καθαρούς και άτρωτους.
Αποτελεσματική είναι και η βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Θεοτόκος  αποβαίνει για κάθε πιστό που παλεύει μέσα στο πέλαγος των θλίψεων ,και των παγίδων του εχθρού, λιμάνι και ορμητήριο.
Με την επέμβασή της συντρίβονται τα πλήθη των εναερίων σατανικών πνευμάτων. Όσοι επικαλούνται με πίστη τη βοήθεια της, ελευθερώνονται από το δαιμονικό μαρτύριο.
Και οι άγιοι της Εκκλησίας μας με τις πρεσβείες τους συμπαρίστανται στους αγωνιζόμενους πιστούς. Ιδιαίτερα εκείνοι, οι οποίοι σε επιβράβευση των αγώνων τους έλαβαν από τον δωροδότη Θεό ,το κατά των δαιμόνων χάρισμα, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο άγιος Γεράσιμος της Κεφαλληνίας, ο άγιος Νεκτάριος , η Αγία Μαρίνα ,και ο πρώην μάγος άγιος Κυπριανός, τον οποίον η λαϊκή συνείδηση θεωρεί, θεραπευτή εκείνων που υποφέρουν από τις επιδράσεις της μαγείας.
Κάποιοι από τους Χριστιανούς μας, αντί να καταφύγουν στην ιαματική χάρη των ευχών και Μυστηρίων της Εκκλησίας, καταφεύγουν σε «μάγους» ή σε καμία «εξορκίστρια», για να τους λύσουν τα μάγια. Αυτές όμως οι πράξεις τους καταδικάζονται από την Εκκλησία.
«Θεραπεύουσι το σώμα οι δαίμονες»;
Ερωτά ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, και συνεχίζει: «Γέλως ταύτα και μύθοι. Επιβουλεύειν και καταβλάπτειν, ου θεραπεύειν ίσασιν οι δαίμονες»  Πρόσκαιρα σταματούν το κακό, που εκείνοι μας προξένησαν, για να πιστεύσουμε σ’ αυτούς.
Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σε μια ομιλία του με τίτλο, «Ότι οι Χριστιανοί δεν πρέπει να μεταχειρίζονται κανένα είδος μαγείας.   γράφει τα παρακάτω: «Μη απατάσαι, λοιπόν, Χριστιανέ, αλλά πληροφορού ότι ούτε λύκος γίνεται πρόβατον ποτέ, κατά την παροιμίαν, ούτε ο διάβολος γίνεται ποτέ ιατρός, και ότι ευκολότερα ημπορεί να ψυχραίνει η φωτιά και να θερμαίνει το χιόνι, πάρεξ να ιατρεύση κατά αλήθειαν ο διάβολος, διότι αυτός αν και θελήσει να σε γιατρεύσει, αλλά δεν δύνατε, διότι είναι πάντη αδύνατος και αν υποθέσωμεν πως δύναται να σε γιατρεύσει, όμως δεν θέλει. Διότι η υγεία του ανθρώπου είναι καλόν, ο διάβολος μισεί πάντα τα καλά και διά τούτο ονομάζεται μισόκαλος»   
Γι αυτό λέμε είναι μεγάλος λάθος και αμαρτία, το να τρέχουν οι Χριστιανοί σε μάγους… για να τους λύσουν δήθεν τα μάγια.
Το ερώτημα είναι: Είναι, λοιπόν, δυνατόν ποτέ τον Χριστιανό που επικαλείται στην κατά δαιμόνων πάλη το όνομα του Χριστού, που ζει «εν μετανοία» μέσα στην Εκκλησία, που
ταπεινά και συνειδητά συμμετέχει στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, που μελετά και εφαρμόζει το άγιο Ευαγγέλιο, να τον επηρεάζουν οι μαγικές δυνάμεις;
Μόνο, όταν ο Χριστιανός είναι αδύναμος στην πίστη και στην πνευματική ζωή, τότε επηρεάζεται από τις μαγικές δυνάμεις. Αν λοιπόν κάποιος Χριστιανός υποφέρει από μάγια, να τηρήσει τα ανωτέρω που αναφέραμε. Και να μην απελπίζεται.
Διότι ο Μέγας Αντώνιος είπε: «Ας σκεπτόμαστε βαθειά με την ψυχή μας, ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, Αυτός που τους κατετρόπωσε (τους δαίμονες) και τους κατήργησε. Και να βάζουμε στο μυαλό μας και να θυμόμαστε πάντοτε, ότι, εφ’ όσον ο Κύριος είναι μαζί μας, τίποτε δεν θα μας κάνουν οι εχθροί»  
Πιστέψτε το παιδιά μου, και αποφασίστε με πίστη πέρα από κάθε φαντασία, να ελευθερωθείτε ,με την βοήθεια και την χάρη του Κ.Η.Ιησού Χριστού, την αγάπη και ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου, και των θεραπευτική επέμβαση των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, άλλα και όλων των Αγίων της εκκλησίας μας με την δύναμη και την αγάπη τους προς τον άνθρωπο.
Θα πρέπει όμως να θυμάστε πάντοτε, ότι δεν μπορούμε να λάβουμε τίποτα από τον ουρανό ,εάν δεν το αξίζουμε.
Πρέπει πρώτα να γίνουμε πομποί που εκπέμπουν αγνό και δυνατό φως, και μετά θα γίνουμε δέκτες του Θεϊκού φωτός ,που θα φωτίσει τις ψυχές μας και θα τυφλώνει τον πονηρό, κάθε φορά που θα προσπαθεί να μας πλησιάσει.

Να είστε ευλογημένοι και υγιείς.

Πατήρ Ιωάννης


Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΑΣΓια να καθαρίσετε τον χώρο σας από κάθε αρνητική ενέργεια από μαγεία ή επιθέσεις του κακού και να επαναφέρετε την αρμονία και ευτυχία στην ζωή σας, να διαβάζετε αυτήν την προσευχή ,σταυρώνοντας με το δεξί σας χέρι και κρατώντας έναν σταυρό, τον χώρο σας , αφού έχετε θυμιάσει  πρώτα.

«Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες λήψεσθε»(Ματθ.ΚΑ'22)

Προς Σε Κύριε Ιησού Χριστέ, τον πανταχού Παρόντα και τα πάντα πληρούντα Άπειρο, Πανάγαθο Θεό, τον Ενανθρωπισθέντα επί της γης δια την σωτηρίαν του Ανθρώπου, τον οποίον έπλασες κατ' Εικόνα και Ομοίωσή Σου, τον εκουσίως Σταυρωθέντα δια την ανάπλαση και Ανάσταση του πεπτοκώτος Δημιουργήματός Σου, τον Διδάσκαλο της Οικουμένης, τον Γλυκύτατο Ιησού, όστις εθυσιάσθη δια την ανύψωση και Χριστοποίηση του Ανθρώπου, αποτείνομαι την ώρα αυτή με απέραντο Σεβασμό και Αγάπη και Λατρεία και παρακαλώ Σε Κύριε εισάκουσε τη δέησή μου αυτή και ένωσέ με μαζί Σου και επίτρεψε μου να λάβω ενίσχυση  και δύναμη εκ της Δύναμής Σου και Χάρη εκ της Χάριτός Σου και επίτρεψε μου να κάνω χρήση του εις τη δεξιά μου Σταυρού της Θυσίας Σου, τον οποίο μετά σεβασμού και πίστης φέρω.

Ακόμη Σε παρακαλώ ο λόγος μου ας λάβει ισχύ και δύναμη εκ Σου και ας ενεργηθεί εν τη Δυνάμει Σου και ας μη επιστρέψει κενός.
Εν τω Ονόματί Σου Κύριε Ιησού Χριστέ και δια της Χάριτος του Σταυρού Σου σταυρώνω το χώρο τούτο της οικίας μου και κάθε ενυπάρχουσα ενέργεια προερχόμενη είτε εκ βασκανίας η μαγγανίας η ζηλοτυπίας η καταλαλιάς η κατάρας η οιασδήποτε άλλης αιτίας μη προερχομένης εκ του Νόμου της Αγάπης Σου, αποσυνθέτω, διαλύω, και διασκορπίζω αυτή μακράν του οίκου μου, παρ' οιουδήποτε κι αν εξεπορεύθη είτε ζώντος εν σαρκί πνεύματος η εν τω αϋλω χώρο ευρισκομένω, οιασδήποτε ισχύος η έντασης, η σύνθεσης και αν είναι, είτε προήλθε και εξεπορεύθη εκ λόγων η σκέψεων η συναισθημάτων μη αγαθών, ως επίσης διαλύω και αποσυνθέτω κάθε σχηματισθείσα άβιο εικόνα εν τω χώρω τούτω η εν τη διανοία μου η εν τη σκέψη μου με σκοπό να με εκφοβίσει η να με παραπλανήσει και να με απομακρύνει από κοντά Σου.

Ακόμη σφραγίζω τον οίκο μου δια της Δύναμης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Σου και εν τω Ονόματί Σου και όλες τις εισόδους και εξόδους αυτού και απαγορεύω την είσοδο εντός του χώρου τούτου εις παν πνεύμα, όπερ δεν Σε αναγνωρίζει και δεν Σε προσκυνά ως ΘΕΟΝ φανερωθέντα εν σαρκί, Σταυρωθέντα και Αναστάντα, ως εγώ σε προσκυνώ ευχαριστών Σε δια την Χάρην και την Προστασίαν Σου.

Κύριε, πάσα τυχόν δρώσα πνευματική αρνητική υπόσταση εν τω χώρω της οικίας μου Σταυρώνω και δια της Δύναμης του Ζωοποιού Σου Σταυρού και εν τω Ονόματί Σου καθηλώνω και τους αφαιρώ κάθε δύναμη και εξουσία, την οποία τυχόν έχουν και δια των Αρχαγγέλων Σου Μιχαήλ και Γαβριήλ και των Αγγέλων αυτών τους παραδίδω εις την Δικαιοσύνη Σου Κύριε, ίνα δώσουν λόγο των πράξεων τους και παρακαλώ Σε Κύριε ίνα θέσεις φρουρά εξ Αγγελικών Σου Δυνάμεων εν τω χώρω τούτο, ίνα επιστατούντες φρουρούσι τον οίκο τούτο, τους εν αυτώ οικούντες και τους εν αυτώ εισερχομένους. Αμήν.


Πάντα ταύτα Κύριε, όσα ετέλεσα εν τω Ονόματί Σου, παρακαλώ Σε επισφράγησε δια της Δεξιάς Σου. Ευχαριστώ. Αμήν.Πηγή.http://asteri-on.pblogs.gr/53583.html